GENERELLE BETINGELSER

 

GENERELLE BETINGELSER FOR ENKELTYDELSER

Ved køb af en enkeltydelse, fx flybillet uden indkvartering, optræder Profil Rejser udeluk-kende som formidler for det/de pågældende transport-selskaber og modtager alene betaling for købte flybilletter på vegne af flyselskabet. Flyselskabet er den rejsendes aftalepart, og er ansvarlig for trans-portaftalens korrekte gen-nemførelse. Flyselskabets betingelser regulerer aftaleforholdet og gældende betingelser kan til enhver tid findes på flyselskabets hjemmeside. Da Profil Rejser alene er formidler af transport-ydelsen, er bureauet som følge heraf ikke an-svarlig for flyselskabets konkurs samt for forsin-kelser, aflysninger eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem den rejsende og luftfartsselskab.

GENERELLE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

Betingelserne i det følgende herunder gælder pakkerejser købt efter 1. juli 2018 og regulerer aftaleforholdet mellem Profil Rejser (rejsearran-gøren) og den rejsende. Aftalen indgås og gen-nemføres i overensstemmelse med Pakkerejse-loven (Lov nr. 1666 af 26/12/17). Ved køb af rejse har du pligt til at læse og evt. udskrive alle rele-vante rejsedokumenter, herunder også disse betingelser.

TEKNISK ARRANGØR

Profil Rejser A/S, CVR nr. 13883408. Medlem af Rejsegarantifond nr. 2356.

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1 Aftaleindgåelse og –binding
Aftale om køb af pakkerejse er indgået, når til-bud accepteres af den rejsende og indbetaling foretages. Forinden har den rejsende modtaget og læst de generelle betingelser for rejsen. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der til-sammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tid.
Aftalen er bindende for begge parter, når hele eller dele af betalingen er rettidigt modtaget. Depositum kan være mere end 25% afhængig af, hvilke produkter der bestilles. Ved indbetaling bekræfter du, at have sat dig ind i aftalegrundla-get og accepteret gældende vilkår og betingel-ser.

1.2 Rejsedokumenter
Efter aftalens indgåelse fremsendes ordrebe-kræftelse, hvoraf betalingsfrist vil fremgå. Når slutbetaling er modtaget fremsendes billetter m.v. således, at de er fremme senest 14 dage før afrejse. Fremsendelse sker til den post- eller mail-adresse, som er oplyst ved bestillingen. Den rejsende har pligt til ved modtagelse, at gen-nemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks rette henvendelse til Profil Rejser, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.3 Sprog
Rejsedokumenter udleveres fortrinsvist på dansk, men der kan forekomme dele, som ude-lukkende findes på engelsk, herunder billet-ter/e-tickets, rederibetingelser, dag-til-dag pro-grammer m.v.
Udflugter, transport, sightseeings o.l. gennem-føres på engelsk af lokalguide, medmindre andet specifikt fremgår af dine rejsedokumenter.

2. PRIS OG BETALING

2.1 Pris
Rejsens samlede pris fremgår af ordrebekræf-telse og er en såkaldt totalpris, hvilket indebæ-rer, at den omfatter obligatoriske skatter, afgif-ter samt evt. tillæg relateret til de købte ydelser. På destinationerne kan forekomme opkrævning af lokale afgifter, som det ikke er muligt at op-kræve ved aftalens indgåelse, da disse relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af eks-tra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

2.2 Betaling
Frist for betaling af evt. depositum vil fremgå af ordrebekræftelsen. Frist for slutbetaling er 75 dage før afrejse, medmindre andet er anført. Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har Profil Rejser ret til at an-nullere aftalen. I sådanne tilfælde har Profil Rej-ser ret til betaling af det beløb, som den rejsen-de ville miste jf. reglerne i afsnit 6.2, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den mang-lende betaling.

3. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

3.1 Afbestillingsforsikring
Profil Rejser oplyser om muligheden for, eller forpligtelsen til, at tegne en afbestillingsforsik-ring, der dækker den rejsendes udgifter, så-fremt aftalen opsiges pga. akut sygdom eller tilskadekomst hos den rejsende selv eller et nært familiemedlem. En afbestillingsforsikring skal altid tegnes ved bestilling af rejsen og dæk-ker op til afrejsedato. Skal du gøre brug af forsik-ringen, skal afbestilling meddeles Profil Rejser skriftligt inden påbegyndt rejse. Det forudsæt-tes, at der senest 1 uge efter afbestilling indsen-des lægeerklæring til dokumentation. Indsendes denne ikke, eller skyldes afbestilling andre årsa-ger, træder de normale afbestillingsregler i kraft jf. afsnit 6.2. Se forsikringsbetingelser her. Vær opmærksom på, at du allerede kan være dækket af en afbestillingsforsikring via din indboforsik-ring, kreditkort o.l.

3.2 Rejseforsikring
Profil Rejser oplyser om muligheden for, eller forpligtelsen til, at tegne en rejseforsikring. Uden rejseforsikring afholder den rejsende selv omkostninger under rejsen i tilfælde af ulykke, sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport m.v. Ved krydstogtsrejser er det et krav fra re-deriet, at du har en rejseforsikring. Har du en kronisk eller kendt lidelse, bør du søge om en forhåndsvurdering hos forsikringsselskabet for at være garanteret dækning på rejsen. Se forsik-ringsbetingelser her.
Vær opmærksom på, at du allerede kan være dækket af en rejseforsikring via din indboforsik-ring, kreditkort o.l.

3.3 Formidling af forsikringsprodukter
Profil Rejser er formidler af forsikringsprodukter og modtager provision heraf fra forsikringssel-skabet. Vores kontaktdata er følgende: Profil Rejser A/S, Rosenørns Allé 29, 1970 Frederiksberg C.
Profil Rejser er optaget i Finanstilsynets offentli-ge register over virksomheder, der opfylder be-tingelserne for registrering til at udøve accesso-risk forsikringsformidling. Ønsker du at klage over Profil Rejser som forsikringsformidler, skal din klage rettes til skadeforsikringsselskabet, som sælger forsikringsprodukterne.
Profil Rejser formidler forsikringer på vegne af: Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV. Selskabet er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

4. DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER

4.1 Pas, visum og vaccinationer m.v.
Rejsende skal være i besiddelse af pas med mi-nimum 6 måneders gyldighed ved rejsens af-slutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa, vacci-nationsbevis, Coronapas o.l. – også for evt. med-rejsende børn. Hav altid tomme sider til stem-pler i dit pas, og vær opmærksom på, at der er lande, der ikke accepterer indrejse, hvis du har israelske stempler eller viseringer i dit pas.
Profil Rejser oplyser i forbindelse med indgåelse af aftalen om evt. visa- og vaccinationskrav samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendi-ge for rejsens gennemførelse. Tjek altid noter på dine rejsedokumenter og spørg din rejsekonsu-lent, hvis du er i tvivl om noget. Alle oplysninger om pas og visumkrav tager udgangspunkt i reg-lerne for danske statsborgere. Har du ikke dansk pas, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre Profil Rejser opmærksom herpå allerede ved bestilling. Dette for at kunne yde korrekt rådgivning, herunder henvise til relevante myn-digheder. Se i denne forbindelse bl.a. www.um.dk og www.ssi.dk.
Undlader du at oplyse om dette, påtager Profil Rejser sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende visa, vacciner og lign. måtte medfø-re.

4.2 Rejse med børn
Rejser du med, skal du oplyse fødselsdato på barnet ved bestilling af rejsen. Spædbørn (0-1 år) skal være under 2 år på hele rejsen, for at kunne rejse til spædbarnspris. Fylder baby 2 år under rejsen, skal der betales børnepris tur/retur. Børn i alderen 2-11 år rejser til børne-pris. Fylder barnet 12 under rejsen skal barnet have en voksenbillet.

4.3 Børn/unge under 18 år på rejse uden foræl-dre
Skal dit barn under 18 år rejse alene til udlandet, eller rejse med fx bedsteforældre, andre voks-ne, skole o.l., skal du være opmærksom på, at mange lande kræver en skriftlig samtykkeerklæ-ring fra begge forældre. Er papirerne ikke i or-den, kan barnet blive nægtet ind- eller udrejse. Oplysninger om, hvad der kræves af dokumen-tation, fås ved henvendelse til det pågældende lands konsulat eller ambassade. I særligt ekstre-me tilfælde findes lande, fx Sydafrika, som stiller krav til, at unge under 18 år, ud over samtykke fra forældre, skal medbringe egen fødselsattest samt dødsattest, hvis den ene eller begge for-ældre er gået bort. En samtykkeerklæring skal fremstå på engelsk og bør som minimum inde-holde: Formålet med rejsen og kopi af rejseplan, navn og tlf. nr. på den under rejsen ansvarlige voksne, underskrift fra minimum én forælder (helst begge). For mere information henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside

4.4 Bevægelseshæmmede personer og/eller personer med behov for evt. assistance
Profil Rejsers rejseudbud tager udgangspunkt i, at man er selvhjulpen. Dvs. at man er almindeligt gående, kan komme ubesværet ind/ud af trans-portmidler, bære egen bagage samt klare trap-per.
Før køb af en rejse har du pligt til at oplyse om evt. forhold, som kan/vil kræve særlig assistance eller hensyn for gennemførelse af rejsen. Det kan fx være ved sygdomsforhold, graviditet, nedsat syn eller, hvis du er dårligt gående, sidder i kørestol eller på anden måde er bevægelses-hæmmet. Rejsende kan før aftalens indgåelse anmode Profil Rejser om, at give præcise oplys-ninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende oplyser alle nødvendige og relevante informationer om den enkeltes behov.

4.5 Navne på rejsedokumenter
Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter, er identi-ske med det fulde navn, der fremgår af den rej-sendes pas. I internationale reservationssyste-mer findes ikke Æ, Ø, Å, så det vil fremgå som AE, OE og AA. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rej-sende straks meddele dette til Profil Rejser, som vil forsøge at rette fejlen. Beror uoverensstem-melsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis æn-dringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde Profil Rejser ansvarlig.

4.6 Særligt vedr. rejse til USA
Indrejse til USA kræver forhåndsgodkendelse via ESTA (Electronic System for Travel Authori-zation). Også, hvis du blot mellemlander med fly eller lægger til havn med et krydstogt, som går via amerikansk territorie. Ansøg om ESTA fra denne officielle hjemmeside eller via ESTA mobi-le App, som kan downloades på smart phone via App Store. Prisen er $14 pr. person. Ansøg i god tid og senest 14 dage før afrejse. Medbring kopi af ESTA godkendelsen på rejsen, da den skal kunne fremvises i immigrationskontrollen.

VIGTIGT: Har du besøgt Nordkorea, Syrien, Irak, Iran, Somalia, Libyen, Sudan eller Yemen efter 1. marts 2011 kræves visum til USA. For nærme-re information om indrejseregler henvises til Den Amerikanske Ambassade på tlf. 89887555 eller mail: [email protected]

4.7 Billeje
Ved leje af bil skal fremvises internationalt kre-ditkort i lejerens navn. Generelt accepteres ikke debetkort (eks. Visa/Dankort, Visa Electron, Ma-estrocard o.l). Vær opmærksom på, at der reser-veres et depositum på kreditkortet ved billejens start, hvorved kortets kreditmaksimum nedskri-ves tilsvarende. Depositum frigives, modregnet evt. tilkøbsydelser, når bilen afleveres igen.

4.8 Rettidigt fremmøde
I de tilfælde hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte ydelse, skal du rette henvendelse til den lokale leverandør og oplyse om senere fremmøde. Hvis ikke du opnår en tilfredsstillen-de løsning med leverandøren, skal du kontakte Profil Rejser. Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og/eller Profil Rejser vil re-servationen blive annulleret af leverandøren, og du vil ikke kunne benytte ydelsen eller få refusi-on herfor.
Er flybilletter en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis ikke, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flys-trækninger. Du kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger i en flybillet, fx kun en hjemrejse.

4.9 Check-in tider fly
Check-in tider varierer afhængig af flyselskab og lufthavn. At check-in skal være afsluttet 2 timer før afgang, er ”tommelfingerreglen” inden for Europa, og i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti, og generelt bør du under-søge check-in tider og krav på flyselskabets hjemmeside. Det er den rejsendes eget ansvar, at møde rettidigt op til check-in. Tag derfor høj-de for trafikforhold og evt. lange køer ved pas- og sikkerhedskontrollen – særligt i højsæsonen. Du kan med fordel checke ind online hjemmefra eller anvende de automater, som findes i mange lufthavne.

4.10 Tider i rejseplan og billetter
De anførte tider i rejseplanen er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter m.v. er det ikke unormalt, at der forekommer ændringer, som er uden for Profil Rejsers kontrol. Som rejsende har du pligt til at holde dig opdateret om afgangsti-der og -steder for de inkluderede transportmid-ler. Søg information hos flyselskab, rederi, hotel, lokal repræsentant eller via internettet og hold altid godt øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i luft- og skibshavne. Terminal-, gate- og tidsændringer sker ofte, og rejseplanen må der-for til en vis grad anses som vejledende. Anførte destinationer på en krydstogtsrejse er ligeledes vejledende, og kan til enhver tid ændres og/eller annulleres, såfremt rederiet skønner det nød-vendigt pga. vejrforhold eller gæsternes sikker-hed.

4.11 Bagage
Flyselskaberne fastsætter, hvor meget bagage du må medbringe. Rejses med forskellige sel-skaber, så vær opmærksom på varierende baga-geregler. På én strækning kan 23 kg være tilladt, mens på en anden kun 20 kg. I USA opkræves ofte gebyr ved rejse fra fastlandet til øer, hvis der indskrives mere end 1 stk. bagage. Der fin-des desuden billettyper, hvor bagage slet ikke er inkluderet, men skal tilkøbes. Al bagage skal overholde specifikke mål/vægt og håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Væsker må medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose i sikkerhedskon-trollen. Læs mere på www.cph.dk.
Skulle du miste din bagage under en flyrejse, skal du, før du forlader bagageområdet i lufthav-nen, anmelde skaden til flyselskabet eller den-nes handling agent og udfylde en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Gem en kopi af rapporten som dokumentation. Forlader du bagageområdet uden PIR-rapport, har du ikke mulighed for senere hen, at gøre krav gæl-dende over for flyselskab, handling agent eller Profil Rejser. Har du en rejseforsikring kan du kontakte dit forsikringsselskab, for evt. dækning af dine udgifter.

4.12 Ordensbestemmelser
Som rejsende skal du rette dig efter de ordens-bestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som fx hoteller, lufthavne, transportmidler osv. Du bør altid optræde såle-des, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til bortvisning fra den videre del-tagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er du ansvar-lig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. I tilfælde af bortvisning er du ikke beretti-get til nogen form for tilbagebetaling af pakke-rejsens pris.
Profil Rejser er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke be-grænset til politiets indgreb over for den rejsen-de i forbindelse med upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som denne evt. måtte blive på-ført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende over for Profil Rejser og heller ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerej-sens pris.

4.13 Pandemi
Ved aftalens indgåelse oplyses om gældende indrejseregler. Det er den rejsendes ansvar til enhver tid at opfylde nødvendige indrejsekrav, herunder være i besiddelse af påkrævede do-kumenter. I forbindelse med pandemi, eks. Co-vid-19, kan dette indebære PCR test, Coronapas, vaccinationsbevis o.l. Profil Rejser kan ikke gøres ansvarlig, hvis der efter aftalens indgåelse indfø-res særlige pandemirelaterede indrejsekrav før eller under rejsen på destinationen. Den rejsen-de har i disse tilfælde ikke ret til at hæve købet eller afbestille gebyrfrit. Ønsker den rejsende i sådanne situationer ikke at gennemføre rejsen, vil det være de almindelige afbestillingsvilkår, der er gældende.
4.14 Manglende efterlevelse
Overholder den rejsende ikke krav til pas, visa, vaccination og øvrige påkrævede dokumenter (fx Coronapas), sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenter samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde, check-in samt ordensbestemmelser, kan den rejsende ikke gøre krav gældende, hverken mod Profil Rejser eller underleverandø-ren til pakkerejsen, for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører

5. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE

5.1 Overdragelse af pakkerejsen
Som udgangspunkt har du ret til at overdrage en rejse til en anden person mod betaling af et ge-byr samt evt. omkostninger, som måtte blive pålagt som følge af overdragelsen. Pga. under-leverandørers restriktioner er det dog ikke altid muligt at overdrage rejsen, hvorfor der kan være tale om en afbestilling, jf. afsnit 6.2, for derefter bestilling af ny rejse til ny person. Ønsker du at overdrage en rejse skal du skriftligt kontakte Profil Rejser senest 7 dage inden rejsens påbe-gyndelse. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfyl-der de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåel-se, anførte nødvendige betingelser for gennem-førelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav m.v.

5.2 Den rejsendes ændringer af pakkerejsen
Vil du foretage ændringer i din rejse, skal du kontakte Profil Rejser med det samme. Ønskes ændringer, som ikke kan opfyldes i den eksiste-rende aftale, vil ændringen – hvis ønsket om at få ændret pakkerejsen fastholdes – anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.3. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen

5.3.1. Uvæsentlige ændringer
Profil Rejser er inden pakkerejsens påbegyndel-se berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsent-lige ændringer i pakkerejsen uden den rejsen-des samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Profil Rejser inden pakkerejsens påbegyndelse, og uden unødig forsinkelse, tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.3.2 Andre ændringer
Hvis Profil Rejser inden pakkerejsens start en-ten;
 foretager væsentlige ændringer i pakke-rejsen,
 eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at leve-re,
 eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har den rejsende følgende rettigheder:
 den rejsende kan hæve aftalen og få re-funderet beløb, der er indbetalt i hen-hold til rejsen (er rejsen helt eller delvist betalt med gavekort, vil tilsvarende be-løb refunderes på gavekort),
 eller, hvis Profil Rejser tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrej-se.

Profil Rejser er forpligtet til at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken evt. betydning de måt-te have for pakkerejsens pris. Profil Rejser fast-sætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konse-kvensen af ikke at overholde denne frist inde-bærer, at den rejsende anses for at have accep-teret ændringer omfattet af afsnit 5.3.2. Den rejsende kan i visse situationer have ret til er-statning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. AFTALENS OPHØR

6.1 Fortrydelsesret
Ved køb af pakkerejser gælder ingen fortrydel-sesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt §7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefor-dring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesom-råde.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen
6.2.1 Normale afbestillingsvilkår
Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden dens begyndelse efter nedenstående betingel-ser.
Afbestilling mere end 75 dage før afrejse:
Annulleringsgebyret svarer til det beløb, der er indbetalt på annulleringstidspunktet. Oftest vil dette være et depositum, men kan også være rejsens fulde pris afhængig af, hvilket produkt er bestilt og underleverandørens betingelser her-for.

Afbestilling fra 75 til 30 dage før afrejse:
Annulleringsgebyret svarer til 50% af rejsens samlede pris. Dog undtaget de tilfælde, hvor der ved bestilling er betalt forhøjet depositum, som udgør mere end 50%. I disse tilfælde svarer an-nulleringsgebyret til dette højere beløb. Er rej-sen fuldt betalt allerede ved bestilling, skyldes dette underleverandørers betingelser, og i disse tilfælde svarer annulleringsgebyret til rejsens fulde pris.
Afbestilling mindre end 30 dage før afrejse:
Annulleringsgebyret er i alle tilfælde 100%.
Ovenstående betingelser er gældende medmin-dre andet står specifikt anført på ordrebekræf-telsen.

6.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Du kan afbestille en pakkerejse før dens påbe-gyndelse uden at betale gebyr, hvis der på de-stinationen eller i umiddelbar nærhed heraf ind-træffer uundgåelige og ekstraordinære om-stændigheder, som væsentligt berører leverin-gen af pakkerejsen eller befordringen af passa-gerer til destinationen. For at kunne afbestille uden gebyr, skal de pågældende omstændighe-der ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen fx på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsmini-steriet, sundhedsmyndigheder mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.
Du har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Profil Rejser. Er rejsen helt eller delvist betalt med gavekort vil tilsvarende beløb refunderes på gavekort. Be-mærk, den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte eller bur-de kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt. Kan du ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstå-ende, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.
For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del, har du imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.3 Rejsearrangørens aflysning

6.3.1. Aflysning pga. manglende tilslutning
Såfremt rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere, vil det fremgå af ud-budsmaterialet eller andet sted i aftalegrundla-get. Det vil også fremgå, hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbe-gyndelse.
Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden angivne frist, kan Profil Rejser ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Profil Rejser underretter den rejsende om opsigelsen af afta-len inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2-6 da-ge, eller
 48 timer inden pakkerejsens begyndel-se, hvis rejsens varighed er under 2 da-ge.

6.3.2. Aflysning pga. af uundgåelige og ekstraor-dinære omstændigheder
Profil Rejser kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis vi er forhindret i at opfylde afta-len på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og underretter den rejsende herom uden unødig forsinkelse og inden pakke-rejsens begyndelse. Den rejsende får i ovenstå-ende opsigelsessituationer de til rejsen indbetal-te beløb refunderet, og har ikke krav på yderli-gere erstatning. Er rejsen helt eller delvist betalt med gavekort, vil tilsvarende beløb blive refun-deret på gavekort.

7. MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens begyndel-se, undervejs eller på rejsemålet, skal den rej-sende straks efter konstateringen reklamere over manglen til Profil Rejser, dennes repræsen-tant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis Profil Rejsers repræ-sentant eller underleverandør ikke kan afhjæl-pe, eller ikke afhjælper tilfredsstillende, skal du straks reklamere direkte til Profil Rejser.
Du bør sikre dig, at evt. reklamationer bliver no-teret af Profil Rejsers underleverandører på ste-det – fx ved notits i hotelbog eller anden skriftlig form. Herudover bør du sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.
Undlader du at reklamere som beskrevet oven-for, vil det have konsekvenser for retten til ef-terfølgende at påberåbe manglen og for opnåel-se af evt. kompensation.
Bemærk, binder du dig kontraktligt med under-skrift på et dokument på din rejse, fx ved billeje, vil dette være gældende, uanset hvilke informa-tioner, der måtte være givet af Profil Rejser. I disse tilfælde kan Profil Rejser ikke være be-hjælpelig med evt. erstatningskrav. Tjek altid hvad du underskriver, da du hæfter for det.

8. BEGRÆNSNINGER I REJSEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU For-ordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartslo-ven. Profil Rejser begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der frem-går af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jern-banebefordring). Profil Rejsers erstatningsan-svar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventioner er sat til:
 Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller så-fremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 Ved ødelæggelse, beskadigelse, bort-komst eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:
 Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter til-skadekomstens årsag samt transportø-rens udviste skyld
 Ved ødelæggelse, bortkomst eller be-skadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 Ved ødelæggelse, bortkomst eller be-skadigelse af køretøjer, herunder baga-ge i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 Ved ødelæggelse, bortkomst eller be-skadigelse af anden bagage end håndba-gage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene. Begrænsningerne på den maksi-male erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:
 Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 Ved skade på genstande efterladt i køre-tøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begræn-set i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Profil Rejser sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

Har du købt en flybillet (uden øvrige ydelser) og haft en dårlig oplevelse, skal du klage direkte til flyselskabet. Dernæst kan du gå Nævnenes Hus, hvis ikke du er tilfreds med flyselskabets afgørel-se.
Har du købt en pakkerejse, og vil du indgive krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet – skal du skriftligt og senest inden for 3 måneder, fremsætte dit krav over for Profil Rejser. I mod-sat fald mister du retten til at gøre krav gælden-de.

10. MODREGNING VED UDBETALING AF
ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

Ved fremsendelse af reklamation til Profil Rejser skal du oplyse, om der også er søgt erstatning eller kompensation fra fx flyselskab eller anden transportør på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.
Har du modtaget erstatning og/eller kompensa-tion fra transportøren, har Profil Rejser ret til at modregne erstatning og/eller kompensation, efter lov om pakkerejser og sammensatte rejse-arrangementer, i den erstatning og/eller kom-pensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

11. VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage over pakkerejse til Profil Rejser, kan klagen indbringes for Pakke-rejseankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby.
Klage kan desuden indgives via den europæiske platform for tvistløsning. Profil Rejsers mail adresse er til brug herfor: [email protected].
Profil Rejser er – som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening – forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver di-spensation fra dette krav, fordi kendelsen øn-skes indbragt for en dansk domstol, jf. forenin-gens vedtægter.
Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivel-se og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at ind-bringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være under-lagt dansk ret, medmindre andet følger af for. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

12. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

Profil Rejser har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes beta-linger hos: Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kgs. Lyngby.

Søg

Få et tilbud

70 200 100

Man - Fre: 9:00 - 17:00

KONTAKTOPLYSNINGER

Forespørgsel